1

INVENTORY #118400

Eachraidh Fhirinneach mu'n Chogadh Naomh

BUNYAN, John; ROSE, JOHN (TRANS.)

Regular price $75.00 Sale

"A rinneadh le Righ Saddai ri Diabolus, a chum ard-bhaile a t-sagoghail ath-bhuannachd; no call agus ath-ghlacadh baile Anam-an-duine ... Eadartheangaichte gu Gaelig, le Iain Rose. An dara clo-bhuadladh." Gaelic text.

Publication Info

 • Publisher: Thornton & Collie
 • Edition: n/a
 • Date Published: 1846
 • Place Published: Duneidin
 • ISBN: n/a

Details

 • Condition: Good
 • Signed: No
 • Dust Jacket: No
 • Jacket Condition: n/a
 • Details:
  334, [2] p. 15 cm. B&w line drawings. Green cloth hardcover. Front hinge torn, corners worn. Ink signature on front free endpaper. Some spotting.

Share the book love

Have a Question about this item?